محرم ۱۴۴۰ (شب عاشورا )

فیلم ویدیو شماره ۱ ویدیو شماره ۲ ————– صوت محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (شیخ رضا نیازی).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (روضه).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (زمینه).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (زینب زینب).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (سنگین).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (واحد).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا شور۱).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (شور۲).mp3 محرم۱۴۴۰-شب عاشورا (شور۳).mp3 ———————————— تصویر  

محرم ۱۴۴۰ (شب ۹ )

فیلم ویدیو شماره ۱ ویدیو شماره ۲ ویدیو شماره ۳ ویدیو شماره ۴ ———————— صوت   شب نهم محرم۱۴۴۰ (شیخ رضا نیازی).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰ (روضه).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(زمینه).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(سنگین).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(شور۱).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(شور۲).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(شور۳).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(شور۴روضه).mp3 شب نهم محرم۱۴۴۰(شور۴روضه).mp3 ————————- تصویر  

محرم ۱۴۴۰ (شب ۸ )

ویدیو ویدیو شماره ۱ ویدیو شماره ۲ ————————- صوت شیخ رضا نیازی (سخنرانی-شب۸محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (روضه-شب۸محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (زمینه-شب۸محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (سنگین-شب۸محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (شور۳-شب۸محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (شور۱-شب۸محرم۱۴۴۰).mp3 ————————– تصاویر  

محرم ۱۴۴۰ (شب ۷ )

فیلم ویدیو شماره ۱ ویدیو شماره ۲ ویدیو شماره ۳ —————————– صوت شیخ رضا نیازی (سخنرانی-شب۷محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (روضه-شب۷محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (زمینه-شب۷محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (سنگین-شب۷محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (شور۱-شب۷محرم۱۴۴۰).mp3 کربلایی مهدی عبادی (شور۲-شب۷محرم۱۴۴۰).mp3 —————————- تصویر  

محرم ۱۴۴۰ (شب ۴ )

فیلم     دیدیو شماره ۱  واحد      دیدیو شماره۲   شور     ———————————— صوت   شب چهارم (سخنرانی).mp3 شب چهارم (روضه).mp3 شب چهارم (زمینه).mp3 شب چهارم (واحد).mp3 شب چهارم (سنگین).mp3 شب چهارم (شور۱).mp3 شب چهارم (شور۲).mp3 شب چهارم (شور۳).mp3 شب چهارم (شور ارتشی).mp3   —————————————— تصویر

محرم ۱۴۴۰ (شب ۳ )

صوت شب سوم (سخنرانی شیخ رضا نیازی).mp3 شب سوم (روضه-کربلایی مهدی عبادی).mp3 شب سوم (زمینه-کربلایی مهدی عبادی).mp3 شب سوم (سنگین).mp3 شب سوم (واحد ).mp3 شب سوم (شور۱).mp3 شب سوم (شور۲).mp3 —————————– فیلم   دیدیو شماره ۱ ویدیو شماره ۲ ویدیو شماره ۳ —————————– تصاویر

محرم۱۴۳۹ (شب ۵ )

صوت شب پنجم-سخنرانی.mp3 شب پنجم-روضه.mp3 شب پنجم-زمینه.mp3 شب پنجم-سنگین.mp3 شب پنجم-شورپایانی.mp3 شب پنجم-شور۱.mp3 شب پنجم-شور۲.mp3 شب پنجم-شور۳.mp3 شب پنجم-واحدتند.mp3 ——————————- فیلم ویدیو شماره ۱ ویدیو شماره ۲ ——————————- تصاویر